Ochrana osobních údajů

INTERNETOVÝ PORTÁL AUSTRALIAEXPERT.CZ (DÁLE JEN PORTÁL) JE PROVOZOVÁN SPOLEČNOSTÍ CZEKO GROUP, S.R.O. – IČ: 64048951 (DÁLE JEN PROVOZOVATEL). UŽIVATELEM SE ROZUMÍ KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK PORTÁLU (DÁLE JEN UŽIVATEL). PROVOZOVATEL JE ŘÁDNĚ REGISTROVÁN ÚŘADEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM 00037627 A PŘI PROVOZU PORTÁLU A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI UŽIVATELŮ SE ŘÍDÍ ZÁKONEM Č. 101/2000 SB., O CHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci provozu tohoto portálu, se svolením uživatele, evidovat a archivovat údaje poskytnuté uživatelem.

 1. Údaje poskytnuté uživatelem provozovatel zpracovává pouze za účelem evidence, usnadnění komunikace s uživatelem, zajištění umožnění vstupu uživatele do cizí země, zprostředkování požadovaných služeb, realizaci obchodního vztahu a zasílání informací o poskytovaných službách.
 2. Poskytnutím požadovaných údajů dává uživatel souhlas s jejich zpracováním. Pokud uživatel neposkytne požadované údaje, nemá možnost využít všech funkcí nabízených na portálu a využít zprostředkovatelských a jiných služeb provozovatele.
 3. Poskytnuté údaje provozovatel považuje za důvěrné a používá je pouze k účelům, ke kterým byly poskytnuty, tj. i pro účely vědomě zvolené uživatelem. Pokud si uživatel nepřeje, aby provozovatel dále uchovával jím poskytnutá osobní data ve své databázi, zašle svou žádost o vymazání emailem na adresu cr@australiaexpert.cz.
 4. Údaje poskytnuté uživatelem portálu mohou být poskytnuty vzdělávacím institucím, a dalším poskytovatelům služeb a dalším stranám do zahraničí, pokud je zde souvislost s požadavkem, žádostí o přijetí ke studiu či rezervací uživatele. Všechny tyto instituce, poskytovatelé služeb a další subjekty jsou vázáni podmínkou, že osobní údaje uživatele nebudou poskytovat dalším nezúčastněným stranám a použijí je jen v souvislosti s poskytovanou službou, kvůli které tyto údaje obdrželi.
 5. Údaje uživatelů provozovatel zpracovává jak automatizovaně, tak ručně, prostředky k tomu určenými. Fyzické úložiště údajů se nachází v České republice.
 6. Při zpracování údajů poskytnutých uživatelem vychází provozovatel z předpokladu, že údaje poskytnuté uživatelem jsou přesné a pravdivé. Uživatelé nesou odpovědnost za jejich přesnost a pravdivost. Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizovat údaje i na základě informace od třetích stran.
 7. Provozovatel se zavazuje přijmout taková bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k datům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Provozovatel zajišťuje bezpečnost souborů s uloženými údaji využitím kombinace opatření – personální, organizační, administrativní, technické/fyzické (objektové), počítačové a komunikační bezpečnosti.
 8. Uživatel má právo přístupu k přehledu osobních údajů o něm zpracovávaných. Jednou ročně může požádat o bezplatné zaslání aktuálního přehledu svých osobních údajů.
 9. V případě, že se portál nebo společnost provozovatele stane předmětem prodeje, dochází k převodu databází včetně osobních údajů uživatelů. Případný nabyvatel bude vázán stejnými podmínkami zde uvedenými. V případě, že si uživatel nepřeje nadále uchovat svá osobní data v databázi, nechť zašle email požadující vymazání jeho osobních údajů na adresu: cr@australiaexpert.cz.
 10. Provozovatel si dovoluje apelovat na registrované uživatele, aby se při opuštění portálu vždy řádně odhlásili ze svého uživatelského účtu a aby zacházeli s maximální opatrností se svými přístupovými údaji k uživatelskému účtu.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit tato pravidla. V případě změny pravidel jsou uživatelé o této změně informováni přímo na stránkách portálu AustraliaExpert.CZ.