Podmínky užívání

INTERNETOVÝ PORTÁL AUSTRALIAEXPERT.CZ (DÁLE JEN PORTÁL) JE PROVOZOVÁN SPOLEČNOSTÍ CZEKO GROUP, S.R.O. – IČ: 64048951, SE SÍDLEM VELKÁ HRADEBNÍ 484/2, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM , ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM, ODDÍL C, SLOŽKA 9651 (DÁLE JEN PROVOZOVATEL). KAŽDÝ UŽIVATEL PORTÁLU (DÁLE JEN UŽIVATEL) JE POVINEN DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI UŽIVATEL NESOUHLASÍ, MĚL BY PORTÁL NEPRODLENĚ OPUSTIT.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Tento portál ani jeho součásti nesmí být bez výslovného souhlasu provozovatele reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány či jinak využívány k obchodním účelům. Tento portál (a veškerý jeho obsah) je vlastnictvím provozovatele nebo majitelů licencí udělených provozovateli a je chráněn mezinárodními smlouvami a právními předpisy o autorských právech, ochranných známkách. Uživatelé mohou tyto stránky prohlížet a tisknout a pořizovat kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro svou osobní potřebu a neveřejné a neziskové účely. Není však povoleno odstraňovat jakékoli informace o autorských právech nebo další poznámky uvedené v materiálech, jež si uživatelé z portálu vytisknou nebo jejichž kopie si pořídí. Uživatelé souhlasí, že nebudou jiným způsobem kopírovat, vystavovat ani přenášet žádné materiály z portálu prostřednictvím jakéhokoli média. Uživatelé dále souhlasí, že nebudou žádným způsobem upravovat, prodávat, vysílat ani distribuovat žádné materiály z tohoto portálu prostřednictvím jakéhokoli média, včetně ukládání materiálů na jiné servery a jejich zpřístupnění on-line.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytování služeb či zrušit registraci registrovaného uživatele v případě, že uživatel svým chováním nebo jednáním poruší příslušné právní předpisy nebo svým chováním nebo jednáním poškodí zájmy či dobré jméno provozovatele.

Provozovatel, i přes veškerou snahu, nemůže zaručit, že všechny informace uváděné na tomto portále jsou vždy zcela přesné, úplné či aktuální.

Provozovatel si vyhrazuje právo průběžně upravovat obsah portálu. Uživatelé jsou odpovědni za sledování těchto změn.

Pokud si uživatel pořídí kopii jakéhokoliv materiálu z tohoto portálu, činí tak dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. V důsledku pořizování kopií těchto materiálů nese uživatel výlučnou odpovědnost za veškeré škody na svém počítačovém systému nebo za ztrátu dat.

Uživatel v největším možném rozsahu podle příslušných právních předpisů bere na vědomí a souhlasí, že společnost provozovatele ani žádná z jeho dceřiných společností ani žádné třetí osoby, které poskytují obsah portálu, neodpovídají za náhradu jakýchkoliv přímých, nepřímých, náhodných, zvláštních, následných penalizačních ani jiných škod v souvislosti s užíváním nebo nemožností užívání portálu nebo jakýchkoliv jiných internetových stránek, k nimž získal přístup prostřednictvím odkazu z portálu nebo tím, že provozovatel opomene učinit úkon na základě zpráv, které provozovateli uživatel zašle.

Pokud by uživatel portálu svým nestandardním jednáním způsobil technickou poruchu tohoto portálu nebo systémů přenášejících obsah portálu k uživateli nebo jiným osobám, uživatel odpovídá za veškeré závazky, náklady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.

ZMĚNY PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo průběžně provádět změny těchto podmínek tak, že na tomto portálu zveřejní jejich upravenou verzi. Uživatel je odpovědný za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto podmínek. Pokud uživatel po provedení jakýchkoli změn těchto podmínek nadále používá tento portál, rozumí se, že změny přijímá.